تئوری توطئه در دانشگاه

تئوری توطئه در دانشگاه

تئوری توطئه در دانشگاه شما هم فکر می‌کنید دانشگاه نمی‌خواهد چیزی یاد بگیرید؟ فکر می‌کنید همه دست به دست هم داده‌اند تا شما نتوانید پیشرفت کنید؟ تا حدودی حق با شما است. امروزه دانشگاه‌ها پر شده از دانشجو اما کیفیت آموزشی در سطح اشتیاق علاقمندان در آن مشاهده نمی‌شود....