مزایای خلوت‌گزینی علمی

مزایای خلوت‌گزینی علمی به طور کلی روان شناسان تنها بودن و دوری گزیدن از دیگران را تجویز نمی‌کنند. آنها این کار را از علایم افسردگی می‌دانند. اما اگر تنها شدن یک عمل اختیاری به منظور دستیابی به یک هدف باشد شاید مولفه‌های افسردگی را شامل نشود. مثل ورزشکاری که ساعت‌ها به...