گفتگو در طبیعت با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

گفتگو در طبیعت با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند اولین جلسه توجیهی اولین تیم دانشجویی دانشجویانه با نام «کارآموزان» درجمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ در پارک جنگلی بیرجند برگزار شد. در این جلسه که با حضور ۵ نفر از اعضای این تیم ۶ نفره تشکیل شد، در مورد برنامه کاری تابستان...

اولین جلسه با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

اولین جلسه با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند یک جلسه همفکری با یک تیم دانشجویی در دانشگاه صنعتی بیرجند در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد. این دانشجویان که نام تیم خود را «کارآموزان» انتخاب کردند، از دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند هستند و به عنوان اولین تیم دانشجویانه در...