تقلب و آینده

تقلب و آینده

تقلب و آینده این روزها اگر به سراغ دانشجویان و محصلین برویم و از تقلب بپرسیم (همان طور که من پرسیدم) درصد بالایی از آنها یکی از این جواب‌ها را خواهند داد: من تقلب می‌کنم و باهاش مشکلی ندارم من مجبور بشوم خب تقلب هم می‌کنم من خودم تقلب نمی‌کنم ولی به دوستانم می‌رسانم و...