کارگاه خط تحریری رایگان شد

کارگاه خط تحریری رایگان شد

کارگاه خط تحریری رایگان شد یک خبر خوب برای اعضای مدرسه مجازی دانشجویانه: کارگاه خط تحریری را رایگان شرکت کنید. امروز این کارگاه فعال‌سازی شد و به تدریج محتوای آموزشی خط تحریری در آن بارگذاری خواهد شد. چرا خط تحریری؟ با این که این روزها تسلط رسانه‌های دیجیتال بر زندگی...