غلبه بر عادات ریشه‌دار

غلبه بر عادات ریشه‌دار

غلبه بر عادات ریشه‌دار عادت‌ها ساختار شخصیتی ما را رقم می‌زنند. اگر عادت‌های قدرتمندی داشته باشیم به آسانی به سمت موفقیت و پیشرفت حرکت می‌کنیم. همچنین عادات منفی ما را عقب می‌رانند و مانع فعالیت‌های مثبت می‌شوند. مشکل داشتن عادات بد بسیار شایع است. اما آنچه دشوارتر...