گزارش نفس صبح و کتاب در بهمن ۱۳۹۸

در این گزارش تصویری، خلاصه‌ای از اجرای طرح نفس صبح و کتاب در بهمن‌ ماه ۱۳۹۸ تقدیم نگاه شما شده است.

نفس صبح و کتاب در پارک ملت مشهد – ۶ بهمن ۱۳۹۸

نفس صبح و کتاب در پارک ملت مشهد ۷ بهمن ۱۳۹۸

نفس صبح و کتاب – دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

نفس صبح و کتاب – دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با این نوشته:

کارگاه خط تحریری رایگان شد

کارگاه خط تحریری رایگان شد

هدف از برگزاری کارگاه خط تحریری رایگان ترویج فرهنگ زیبانویسی و معرفی شخصیت خود با خط زیباست