سمینار دانشجویانه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار تبین توانمندسازی نوین دانشگاهی همراه با معرفی کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» و طرح توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه فردوسی در ۱۷ آذرماه ۱‍۳۹۸ در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دانشکده-مهندسی-دانشگاه-فردوسی-مشهد

خبرهای مرتبط با این نوشته: