سمینار دانشجویانه در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی توانمندسازی نوین دانشگاهی، معرفی کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» و تبیین ویژگی‌های طرح توانمندسازی دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد در مورخه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 

دانشکده-علوم-پایه-دانشگاه-فردوسی-مشهد

خبرهای مرتبط با این نوشته: