سمینار دانشجویانه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی

اولین سمینار تبیین توانمندسازی نوین دانشجویی ومعرفی طرح توانمندسازی دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد، در ۵ آذر ۹۸ در دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد. در این سمینار که با حضور جناب آقای محمدخانی، مدیر آموزش دانشکده ادبیات برگزار شد، مبانی توانمندسازی تشریح شد و در پایان طرح توانمندسازی دانشجویانه معرفی گردید.

سمینار-دانشکده-ادبیات-دانشگاه-فردوسی-۳

سمینار-دانشکده-ادبیات-دانشگاه-فردوسی-۱

سمینار-دانشکده-ادبیات-دانشگاه-فردوسی-۲

خبرهای مرتبط با این نوشته: