اولین جلسه با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

یک جلسه همفکری با یک تیم دانشجویی در دانشگاه صنعتی بیرجند در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد. این دانشجویان که نام تیم خود را «کارآموزان» انتخاب کردند، از دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند هستند و به عنوان اولین تیم دانشجویانه در خرداد ۱۳۹۸ اعلام موجودیت کردند. اعضای این تیم از رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران بودند.

نکته جالب توجه، علاقه بالای دانشجویان به مباحث توانمندسازی است که در این جلسات به روشنی قابل مشاهده است.